ČLÁNOK I.

VYMEDZENIE POJMOV

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky, www.ticia.art je TiCia.art, so sídlom Údernícka 10, Bratislava 851 01.

2. Predávajúcim sú jednotlivý predajcovia prezentujúci svoj tovar na www.ticia.art.

3. Kupujúcim je každý návštevník e-shop TiCia.art , ktorý prostredníctvom e-shop TiCia.art vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-shopu a e-mailovej komunikácie na stránkach ww.ticia.art. Akákoľvek komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebieha výhradne na stránke TiCia.art, v rámci sekcie Pošta - na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi kupujúcim a predajcom a nezobrazuje sa ostatným užívateľom TiCia.art. TiCia.art má ako správca webu prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu. Kupujúci a predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo TiCia.art.

ČLÁNOK II. 

CENA 

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú bez poštovného a v plnej konečej sume pre kupujúceho .

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

ČLÁNOK III. 

OBJEDNÁVKA 

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3. Tovar od jedného alebo viacerých predajcov vkladá kupujúci do košíka, kde sa ceny automaticky triedia podľa jednotlivých predajcov. V procese potvrdzovania objednávky sa jednotlivé položky konkrétneho predajcu automaticky zrátavajú a pripočítava sa k nim poštovné podľa typu poštovného, ktorý daný predajca poskytuje.

4. Kupujúci berie na vedomie, že zaslaním objednávky len informuje predajcu o svojom záujme kúpiť vybraný tovar.

5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky viacerých druhov tovaru od jedného predajcu nemusí byť objednávka potvrdená kompletne, teda že predajca má právo časť objednávky zamietnuť. V tomto prípade kupujúci hradí len pomernú časť sumy za balík (len za schválené položky).

6.Pri čiastočnom schválení objednávky je predávajúci povinný informovať kupujúceho ešte pred jej potvrdením o tom, že objednávka nebude vybavená kompletne. Kupujúci má právo neudeliť súhlas s čiastočným vybavením objednávky a teda neuskutočniť nákup tovaru na TiCia.art.

7.Predajca má povinnosť vyjadriť sa k prijatej objednávke, čiže potvrdiť ju KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ maximálne do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. .

8.Za samotné uzatvorenie obchodu sa podľa Obchodných podmienok TiCia.art považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie objednávky zo strany kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej zákazky zo strany predajcu. V prípade, že predajca potvrdí zákazku len čiastočne, je momentom uzatvorenia obchodu následné finálne potvrdenie čiastočnej objednávky zo strany kupujúceho (súhlas s tým, že objednávka nebude kompletná).

9. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

ČLÁNOK IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a.) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)- platí len pre územie SR

b.) platba na základe zálohovej faktúry - vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

c.) platbu na základe darčekového poukazu

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na darčekovom poukaze. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Každý predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav. Výšku a podmienky za akých bude zľava poskytnutá si určuje každý predajca sám a bude uvedená na jeho profile.

ČLÁNOK V. 

DODACIE PODMIENKY 

1. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar bude zo strany predajcu odoslaný v prípade objednávky na DOBIERKU max. do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Kupujúci sa zaväzuje, v prípade objednávky DOPORUČENE s platbou vopred, uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu (finálneho potvrdenia kompletnej alebo čiastočnej objednávky). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že objednaný tovar bude zo strany predajcu distribuovaný až po uhradení platby vopred na účet.

3. Predajca je povinný zaslať objednaný tovar max. do 14 kalendárnych dní od obdržania platby vopred.

4. V prípade, že kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a zároveň nevyrozumie predávajúceho prostredníctvom emailu do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu, má predajca právo stornovať objednávku. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať kupujúceho prostredníctvom emailu o stornovaní jeho objednávky.

5. Termíny pre distribúciu objednávok sú hraničné, zvyčajne predajca zasiela tovar hneď po potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci požaduje tovar do určitej doby, je povinný odkomunikovať túto požiadavku s predajcom a požiadať o prednostné vybavenie prostredníctvom emailu.

6. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru. Napríklad osobný odber.

7. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

ČLÁNOK VI.

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Produkty, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

ČLÁNOK VII.

STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

ČLÁNOK VIII.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú emailovú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť tento formulár.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Kupujúcemu bude vrátené zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

ČLÁNOK IX.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a.) prevziať objednaný tovar,

b.) zaplatiť za tovar dohodnutú sumu,

c.) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

a.) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b.) spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad reklamačný list,

c.) návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

ČLÁNOK X.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a.) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

b.) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

c.) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

d.) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

e.) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

f.) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

g.) právo na prenosnosť osobných údajov,

h.) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

ČLÁNOK XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. TiCia.art si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Kupujúci má možnosť vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť so správaním sa predajcu, rýchlosťou doručenia tovaru alebo jeho kvalitou, prostredníctvom oficiálneho hodnotenia predajcu, ktorý má každý kupujúci k dispozícii. Zoznam hodnotení, kladných aj záporných, je verejnou súčasťou profilu predajcu. TiCia.art má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim, právo ukončiť spoluprácu s daným predajcom.

7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.03.2019.

ČLÁNOK XII.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (https://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

Kontakt: TiCia.art, so sídlom: Údernícka 10, Bratislava 851 01, ticia.art@ticia.art

PREDAJ NA TiCia.art

1. O novej objednávke na TiCia.art je predajca oboznámený mailom. Obdržanie objednávky na TiCia.art nie je záväzné. Prijatú objednávku má predajca možnosť potvrdiť KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ.

2. Predajca má povinnosť vyjadriť sa k prijatej objednávke, čiže potvrdiť ju KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo ZAMIETNUŤ maximálne do 3 pracovných dní od prijatia zákazky.

3. Kompletným potvrdením potvrdzuje predajca schopnosť distribuovať všetky položky z objednávky smerom ku kupujúcemu.

4. Čiastočné potvrdenie využíva predajca vtedy, ak nemá z akýchkoľvek dôvodov k dispozícií všetky požadované položky. Čiastočným potvrdením je hodnota objednávky ponížená o zamietnuté položky. Predajca je povinný oboznámiť kupujúceho o položkách, ktoré nie sú k dispozícíí emailom. Kupujúci má v tomto prípade právo ešte raz potvrdiť alebo zamietnuť čiastočnú objednávku. V tomto momente prichádza k uzatvoreniu obchodu.

5. Za uzatvorenie obchodu sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie objednávky zo strany kupujúceho a následné schválenie čiastočnej alebo kompletnej objednávky zo strany predajcu. V prípade, že predajca potvrdí objednávku len čiastočne (napríklad v prípade, že nemá objednaný tovar na sklade), je momentom uzatvorenia obchodu následné finálne potvrdenie čiastočnej objednávky zo strany kupujúceho (súhlas s tým, že objednávka nebude kompletná).

PLATBA ZA TOVAR A DISTRIBÚCIA TOVARU

1. V prípade, že je tovar distribuovaný na DOBIERKU je predajca povinný max. do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať DOBIERKU poštou (o presnom dátume odoslania rozhoduje dátum na obálke). Peniaze za dobierku obdrží predajca prostredníctvom pošty.

2. V prípade, že si kupujúci DOBIERKU nevyzdvihne v termíne určenom poštou, bude Balík zaslaný naspäť predajcovi.

3. V prípade, že je Balík distribuovaný DOPORUČENE alebo KURIÉROM, Kupujúci si počas objednávky vyberie možnosť palty a dostane všetky potrené údaje. Následne kupujúci prevedie konkrétnu sumu za tovar spolu s poštovným. Do platby je povinný uviesť automaticky generovaný variabilný symbol pre konkrétnu platbu za konkrétnu objednávku.

4. V prípade Platby vopred sa Kupujúci zaväzuje uhradiť danú sumu v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu.

5. V prípade, že kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a nevyrozumie predávajúceho prostredníctvom internej pošty do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu, má predajca právo stornovať objednávku. Predajca je pred týmto krokom povinný informovať kupujúceho prostredníctvom pošty o stornovaní objednávky.

6. Predajca je povinný zaslať Balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania platby vopred.

7. V prípade, že predajca nedodá tovar v stanovenom čase (max. 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky prostredníctvom dobierky alebo od obdržania platby vopred) alebo v prípade, že tovar dodá nekompletný, či nezodpovedajúci avizovanej kvalite, má kupujúci možnosť vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním sa predajcu prostredníctvom oficiálneho hodnotenia predajcu, ktorý má každý kupujúci k dispozícii. Zoznam hodnotení, kladných aj záporných, je verejnou súčasťou profilu predajcu. TiCia.art má na základe opakovaných záporných hodnotení a po prešetrení histórie komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim, využiť možnosť ukončiť spoluprácu s takýmto predajcom.

8. Výhradnú zodpovednosť za neuhradenie tovaru alebo za nedodržanie stanoveného termínu na uhradenie tovaru nesie kupujúci.

9. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, nekvalitné, či neskoré dodanie tovaru nesie predajca.

10. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne platby za tovar, distribúcie tovaru, problémov s dodaním alebo problémov s dodaným tovarom (reklamácia, záruka, vrátenie peňazí) má kupujúci možnosť obrátiť sa priamo na predajcu prostredníctvom internej pošty.

11. Táto a akákoľvek ďalšia komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim, či už o platbe za objednávku, o jej distribúcii prebieha výhradne na stránke TiCia.art, v rámci sekcie Pošta - na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha súkromne medzi kupujúcim a predajcom a nezobrazuje sa všetkým užívateľom. TiCia.art ako správca webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu. Kupujúci a predajca nesmie využívať túto komunikáciu na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo TiCia.art.

KÓDEX SPRÁVANIA SA PRE PREDAJCU

Predajca spolupracujúci s TiCia.art je povinný dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:

Predaj, distribúcia tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na stránke TiCia.art je výhradne zodpovednosťou konkrétneho predajcu, ktorý si takýmto spôsobom udržiava samostatnosť a zodpovednosť za dopravu tovaru a vlastné zisky.

Zodpovednosť za právo na výrobu a predaj vlastných výrobkov nesie každý predajca sám za seba. TiCia.art nezodpovedá za právnu spôsobilosť predajcu k internetovému predaju výrobkov.

Predajca na TiCia.art si je vedomý, že pre predaj tovaru na internete môže byť vyžadované vlastníctvo patričného živnostenského oprávnenia.

Tovar predávaný na TiCia.art musí byť originálnym výrobkom predajcu, ktorý uverejnením fotografií výrobkov garantuje ručnú výrobu a autenticitu každého výrobku pochádzajúceho z jeho vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je súčasťou. Nie je podmienkou, aby výrobky autora boli označené výrobnou značkou.

Každý predajca uverejnením svojho tovaru na TiCia.art garantuje jeho zodpovedajúcu kvalitu, originalitu a nepoškodenosť. TiCia.art nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov TiCia.art.

V procese predaja a distribúcie tovaru smerom ku kupujúcemu nesie výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru výhradne predajca.

Každý predajca má informačnú povinnosť vo vzťahu ku kupujúcemu.

Je zakázané klamať kupujúceho, hlavne uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku, či o nákupných podmienkach (za klamanie kupujúceho sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ako aj skladovanie takýchto výrobkov s cieľom ponuky alebo predaja).

Predajca je povinný informovať kupujúceho o cene jednotlivých výrobkov a o cene a spôsobe dopravy objednaných výrobkov.

Ak je predajca na TiCia.art podnikateľ (živnostník) a platca DPH, je povinný uvádzať ceny pre kupujúcich vrátane DPH a na túto skutočnosť upozorniť kupujúcich vo svojom profile

Ak je predajca podnikateľ (živnostník) a nie je platca DPH alebo ak nie je podnikateľ, sú jeho ceny výrobkov uvádzané bez DPH.

Predajca je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Každý predávajúci na TiCia.art je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predajca nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi, nesmie konať a propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

Predajca nesmie ponúkať a predávať výrobok, ktorý je chránený autorskými alebo inými právami.

Predajca nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

Každý predajca je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku. Informácie, ktoré predajca musí poskytnúť zahŕňajú:

úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje

všetky informácie dôležité pre používanie výrobku

opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre kupujúceho pri používaní výrobku

informáciu o nehmotnej podstate predávaného tovaru (v prípade predaja diel, ktorých finálne spracovanie je v elektronickej podobe, napríklad fotografie)

spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu).

Predajca je povinný akceptovať podmienku, že predaj tovaru uverejnených na stránke TiCia.art, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s kupujúcim, prebieha výhradne na stránke TiCia.art a prostredníctvom mailovej komunikácie realizovanej v rámci tejto stránky. Akákoľvek ďalšie dohoda medzi kupujúcim a predajcom, či už o platbe alebo distribúcii tovaru prebieha taktiež výhradne na stránke TiCia.art - v rámci sekcie Pošta, na podstránke tomu určenej. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi kupujúcim a predajcom, žiadnemu inému užívateľovi webu nie je prístupná. TiCia.art má prístup k danej komunikácii za účelom kontroly jej obsahu.

Predajca nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a kupujúcim za účelom predaja tovaru mimo TiCia.art.

Každý predajca je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.

Za porušenie kódexu správania je sprostredkovateľ TiCia.art oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s predajcom. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a následné stiahnutie jeho ponuky tovaru zo stránky TiCia.art.

Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi TiCia.art a predajcom v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania TiCia.art je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Predajca je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu z vlastnej iniciatívy doručiť výpoveď prevádzkovateľom TiCia.art (v elektronickej podobe). Ponuku výrobkov na TiCia.art je v prípade vypovedania zmluvného vzťahu povinný deaktivovať prevádzkovateľ. Predajca po vypovedaní zmluvy nemá žiadny nárok na uchovávanie informácií zdieľaných na TiCia.art počas trvania zmluvného vzťahu.

PROVÍZNY SYSTÉM

1. Za poskytnutie priestoru na prezentáciu predajcu a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou si TiCia.art nárokuje províziu vo výške 10% z ceny každého predaného výrobku.

2. Predajca berie na vedomie, že cena každého výrobku, ktorý prezentuje na stránke TiCia.art kupujúcim je plná cena, tj. cena s províziou, ktorú si nárokuje TiCia.art za sprostredkovanie obchodu. V momente uzatvorenia obchodu medzi predajcom a kupujúcim si TiCia.art nárokuje províziu vo výške 10% z ceny výrobku bez poštovného.

3. K nárokovaniu provízie z tejto ceny za sprostredkovanie obchodu na TiCia.art dochádza vždy v momente uzatvorenia obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Provízia nie je odpočítavaná z ceny jednotlivých predaných výrobkov priebežne. Kupujúci nakupujú na TiCia.art za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú jedným zo zvolených spôsobov platby. TiCia.art si províziu nárokuje automaticky z ceny každého predaného výrobku po uzatvorení obchodu.

5. Provízia za každý predaný výrobok na SAShE.sk sa pripisuje do zoznamu provízií jednotlivých predajcov. Prehľad o províziách TiCia.art za jednotlivé predané výrobky má predajca možnosť priebežne sledovať v doručenom emaily jeden krát za týždeň (každý pondelok) a súhrnný mesačný prehľad (vždy v prvom týždni nasledujúceho mesiace).

6. Súhrnná suma za predaný tovar je po dorátaní provízie vyplácaná predajcovy každý týždeň. Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je predajcovi zasielaná vždy raz mesačne mailom.

7. Predajca má v prípade storna objednávky alebo sporu s kupujúcim možnosť požiadať TiCia.art o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. TiCia.art môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi predajcom a kupujúcim priznať vrátenie provízie. Toto vrátenie je uskutočnené vždy v rámci najbližšej mesačnej fakturácie.

ZODPOVEDNOSTI A PRÁVA TiCia.art

1. TiCia.art nie je predajcom zobrazeného tovaru od jednotlivých predajcov prezentujúcich sa na webe TiCia.art, je sprostredkovateľom pre konkrétnych predajcov, ktoré svoj tovar ponúkajú a predávajú v rámci webu TiCia.art.

2. TiCia.art nenesie zodpovednosť za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane predajcu súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na TiCia.art.

3. TiCia.art nezodpovedá za kvalitu, autenticitu a verné zobrazenie vystavených výrobkov jednotlivých predajcov, ktoré sú predajcovia povinní ponúkať a predávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

4. TiCia.art nepreberá žiadnu zodpovednosť za zodpovedajúcu kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov TiCia.art.

5. TiCia.art nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť zobrazovaných výrobkov zo strany predajcov, pokiaľ o tejto skutočnosti predajca prevádzkovateľa neoboznámi.

6. TiCia.art nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany predajcu pri predaji jednotlivých výrobkov.

7. TiCia.art nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia, ktoré predajca poskytol kupujúcemu o povahe výrobkov alebo procese obchodu (napríklad za vecne nesprávne tvrdenia o povahe a rozsahu rizika výrobku alebo za opísanie výrobku ako "grátis" "zadarmo" "bez poplatku").

8. TiCia.art nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie tovaru, ani za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho

poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

obsahovú náplň balíka

9. TiCia.art taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany kupujúceho a vybavenie objednávky zo strany predajcu. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie alebo nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru nesie predajca. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru rieši predajca v plnej zodpovednosti sám a na vlastné náklady.

10. TiCia.art nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Ppredajcami od ktorých tovar zakúpil.

11. TiCia.art si vyhradzuje právo na neuverejnenie zakázaného tovaru v zmysle kódexu správania predajcu, pokiaľ by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami.

12. TiCia.art si vyhradzuje právo na deaktiváciu predajcu a na zamedzenie opätovnej spolupráce na stránke TiCia.art za porušenie povinností predajcu.

13. TiCia.art zodpovedá za správu internetovej stránky TiCia.art, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému a za propagovanie a podporu predaja tovaru predávajúcich.

14. TiCia.art ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu TiCia.art a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

15. TiCia.art má právo použiť fotografie výrobkov predajcov za účelom propagácie predajcu alebo webovej prezentácie TiCia.art prostredníctvom tretích strán.

16. TiCia.art si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky TiCia.art bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany predajcov a kupujúcich na zachovanie kontinuity ich fungovania v rámci webu TiCia.art.

17. TiCia.art žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie osobných informácií predávajúcich a kupujúcich po ukončení fungovania webu TiCia.art.


Kontakt: TiCia.art, so sídlom: Údernícka 10, Bratislava 851 01, ticia.art@ticia.art