ETICKÝ KÓDEX TiCia.ARTTiCia.art podniká v oblasti výroby, predaja a požičiavania dekoračných doplnkov. Uvedomujeme si svoje postavenie a preto prijímame zodpovednosť za svoje konanie a chceme byť príkladom pre ostatných.

V TiCia.art deklarujeme záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy TiCia.art a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno TiCia.art a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými disponujeme. Ich ochrana je prioritnou úlohou TiCia.art a každého jej pracovníka.

Všetci pracovníci TiCia.art sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

V tomto kódexe sú uvedené pravidlá pre výkon práce, pre spoluprácu, vzťahy, vrátane vzťahov medzi manažmentom a zamestnancami. Odvíjajú sa od hodnôt TiCia.art, ako aj požiadaviek na všetkých zamestnancov a osobitných požiadaviek na manažérov.

Tento kódex je výsledkom tímovej práce zamestnancov TiCia.art .

Vzťahy so zákazníkmi

 • Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.

 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. TiCia.art sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.

 • TiCia.art dbá na to, aby jej výrobky boli kvalitné, trvanlivé a bezpečné, vyhovujúce zavedeným národným a medzinárodným normám.

 • TiCia.art dbá o poskytnutie čo možno najširšieho záručného a pozáručného servisu v snahe udržať vysokú spokojnosť zákazníkov.

 • TiCia.art poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich výrobkoch a službách. Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v bežnom predajnom kontakte, reklame ani v iných verejných vystúpeniach.

Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi

 • Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch TiCia.art a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.

 • TiCia.art nezneužíva svoje postavenie na trhu a zaväzuje sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.

 • TiCia.art sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov, zdržujúcich sa na pracoviskách TiCia.art . Zároveň od nich vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v TiCia.art .

 • TiCia.art sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak TiCia.art vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho, obojstranne prijateľného riešenia.

 • TiCia.art poskytuje svojim veriteľom dôveryhodné garancie, pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a zaväzuje sa k efektívnemu zhodnoteniu vloženého kapitálu.

 • Zamestnanci TiCia.art nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie.

Vzťahy ku konkurencii

 • TiCia.art rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.

 • TiCia.art sa nepokúša nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním, ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.

 • TiCia.art neuplatňuje nijakú formu nekalej súťaže.

Vzťahy k štátnym orgánom, regiónu a spoločnosti

 • TiCia.art sa zaväzuje správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.

 • TiCia.art plní podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.

 • TiCia.art riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.

 • TiCia.art prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.

 • TiCia.art podporuje svojou sponzorskou činnosťou šport, zdravotníctvo v regióne a v spoločnosti, ako aj kultúrny, morálny, vzdelanostný, technický a infraštruktúrny rozvoj.

 • TiCia.art sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.

 • TiCia.art ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.

 • TiCia.art sa zaväzuje poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíja ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.

Vzťah k životnému prostrediu

 • TiCia.art vedome dodržiava koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.

 • TiCia.art , uvedomujúc si špecifický charakter svojej výroby, kladie dôraz vo svojej činnosti, výrobkoch a službách na ochranu zdravia a bezpečnosti výrobcov, spotrebiteľov a ostatnej verejnosti.

 • TiCia.art rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy a presadzuje prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov.

 • TiCia.art sa zaväzuje informovať verejnosť o svojom environmentálnom programe a jeho napĺňaní.

Vzťahy v medzinárodnom podnikaní

 • TiCia.art sa správa zodpovedne v medzinárodnom obchode a investíciách. Dodržiava legislatívu platnú v hostiteľskej krajine.

 • TiCia.art prispieva k ekonomickému blahobytu a rozvoju hostiteľskej krajiny, rešpektuje jej tradície a kultúru.

 • TiCia.art v každej svojej zahraničnej spoločnosti dodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a dbá na uplatňovanie jednotného postupu a dosiahnutie vysokého morálneho štandardu aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou.

Vzťahy v spoločnosti

Úcta k človeku - základ medziľudských vzťahov v spoločnosti

 • Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v TiCia.art sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.

 • Od každého zamestnanca sa vyžaduje vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, spolupatričnosti, spolupráce a tímovosti, bez ktorých nemožno dlhodobo dosahovať vynikajúce hospodárske výsledky.

 • TiCia.art nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácia.

 • Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.

 • TiCia.art zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.

Dôstojná práca

 • TiCia.art prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu.

 • TiCia.art venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich súčasným a budúcim potrebám firmy. Od zamestnancov očakávame aktívne využívanie týchto možností.

 • TiCia.art sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky spoločnosti.

 • TiCia.art sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.

 • TiCia.art sa zaväzuje vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.

 • TiCia.art dbá na vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti svojich zamestnancov, ako aj o bývalých zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku.

Etika komunikácie, šírenia a ochrany informácií

 • Vedenie TiCia.art vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sakcií.

 • Vedenie TiCia.art sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje príprave spolupracovníkov na zmeny v 
  TiCia.art .

 • TiCia.art podporuje kultivovanú komunikáciu nielen medzi jednotlivými zamestnancami ale aj medzi jednotlivými útvarmi spoločnosti. Zámerné utajovanie informácií, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu práce spoločnosti sa považuje za morálne neprípustné.

 • Všetci zamestnanci TiCia.art sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele. Zamestnanci, ktorí odchádzajú z TiCia.art , musia i naďalej chrániť informácie patriace spoločnosti.

Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti

 • Každý zamestnanec spoločnosti vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.

 • Každý zamestnanec spoločnosti je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti. Telefóny, elektronická pošta, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely okrem nevyhnutných prípadov. Ďalšie špeciálne pracovné prostriedky sa používajú podľa stanovených pravidiel.

 • TiCia.art sa zaväzuje rešpektovať autorské právo a vyžaduje rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov vo vzťahu k dokumentom a materiálom TiCia.art . V 
  TiCia.art je povolené používať len legálne zakúpený softvér.

 • Zamestnanec TiCia.art si neprivlasňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok spoločnosti bez dovolenia. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie a môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok spoločnosti, ktorý by sa nemal používať na osobnú potrebu bez riadneho povolenia.

Konflikt záujmov

 • Zamestnanci TiCia.art neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona.

 • Každý zamestnanec TiCia.art svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej mimo TiCia.art rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi TiCia.art . V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v TiCia.art , ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.

 • Žiadny zamestnanec TiCia.art vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo TiCia.art nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v TiCia.art a ktorá nie je všeobecne dostupná.

 • Zamestnanec TiCia.art môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.

Etika riešenia sporov

 • Zamestnanci TiCia.art sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostrednictvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.

 • Účastníci konfliktu dbajú na to, aby pracovné konflikty neprerástli do osobnej nevraživosti.

 • V prípade závažného sporu v TiCia.art musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.

Etická zodpovednosť manažmentu

 • Manažéri TiCia.art sú modelom správania a konania pre ostatných pracovníkov spoločnosti. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia. Dodržiavajú pravidlá manažérskej etiky a dbajú na svoju profesionálnu česť.

 • Manažéri spoločnosti považujú zamestnancov za spolupracovníkov, ktorým pripravujú podmienky na to, aby mohli efektívne využívať svoj potenciál, platený pracovný čas, prijímať svoje zodpovednosti a tvorivým spôsobom prispievať k rozvoju TiCia.art . Vytvárajú pozitívnu pracovnú atmosféru.

 • Manažéri spoločnosti efektívne využívajú disponibilné zdroje, vrátane potenciálu ľudských zdrojov. V súvislosti s tým, dokážu vo vysokej miere uplatňovať princípy delegovania zodpovednosti, právomoci a informácií.

 • Manažéri TiCia.art nepretržite rozvíjajú vzťahy s internými a externými skupinami na báze partnerstva. Vhodnými metódami podporujú spolupatričnosť a lojalitu zamestnancov k spoločnosti a ich záujem o jej prosperitu

 • Manažéri TiCia.art sa zaväzujú poskytovať pravidelné, zrozumiteľné a pravdivé informácie spolupracovníkom. Zároveň overujú, či nimi poskytnuté informácie našli svojich adresátov. Otvorene hovoria o problémoch a vedia nájsť ich tvorivé riešenia.

 • Manažéri TiCia.art sú schopní získať ľudí pre ciele spoločnosti, dokážu ich účinne viesť a motivovať. Zmeny vnímajú ako príležitosť k rastu prosperity spoločnosti. Vedia pre ne získať ľudí.

 • Manažéri TiCia.art zabezpečujú personálnu bezpečnosť spoločnosti prípravou personálnych náhrad na dôležité pozície, vzájomnou zastupeteľnosťou ľudí, ako aj rozširovaním a uchovávaním znalostí.

 • Manažéri TiCia.art sú povinní oboznamovať zamestnancov s hodnotami a požiadavkami uvedenými v tomto etickom kódexe a školiť ich na jeho dodržiavanie a sú povinní ísť príkladom pri jeho rešpektovaní. Takisto sú povinní vytvárať prostredie, ktoré je sociálne spravodlivé a v ktorom je možné rozvíjať dialóg tak, aby nedochádzalo k porušovaniu tohto kódexu.

Záverečné ustanovenia

 • Etický kódex TiCia.art sa vzťahuje na všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene TiCia.art . Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.

 • Všetci zamestnanci TiCia.art si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v etickom kódexe bude hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.

 • Zamestnanci sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácií to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

 • Priamy nadriadený pracovník je povinný zaoberať sa podanou informáciou o porušení Etického kódexu a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného, alebo na vedenie TiCia.art .

 • Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.

 • Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.

 • Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu TiCia.art , sa podávajú na vedenie TiCia.art .

Piliere kultúry TiCia.art

Hodnoty, ktoré uznávame

 • Spokojnosť zákazníka

 • Dlhodobé partnerské vzťahy

 • Úspešnosť firmy založenú na profesionalite pracovníkov a tímovej práci

 • Dokonalosť vo výkone všetkých aktivít

 • Výsledky práce

 • Zmeny ako príležitosti

Zamestnanec TiCia.art

 • Verí v budúcnosť TiCia.art a svoju budúcnosť spája s ňou

 • Je vnímavý k potrebám zákazníka

 • Otvorene komunikuje a ochotne spolupracuje

 • Je špičkový odborník na svojom poste

 • Rozvíja svoje spôsobilosti

 • Odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti spolupracovníkom

 • Koná cieľavedome a samostatne, myslí tímovo

 • Hľadá možnosti zlepšenia produktov a vlastnej výkonnosti

 • Zodpovedne a dôsledne si plní pracovné úlohy

Manažér spoločnosti TiCia.art

 • Je schopný získať ľudí pre ciele

 • Účinne vedie a motivuje ľudí, zodpovedá za ich informovanosť

 • Efektívne komunikuje so svojim okolím, vytvára pozitívnu pracovnú atmosféru

 • Deleguje právomoc a zodpovednosť, využíva tvoriné riešenia

 • Otvorene hovorí o problémoch a vie nájsť ich tvorivé riešenia

 • Zmeny vníma ako normálnu súčasť života a vie pre ne získať ľudí

 • Efektívne využíva disponibilné zdroje

 • Rozvíja svojich spolupracovníkov, vytvára príležitosti k ich profesionálnemu rastu